Het gebruik van persoonsgegevens door Achmea B.V.

Op deze pagina staan verwerkingen van groepsonderdelen van Achmea waarvoor Achmea B.V. de verwerkingsverantwoordelijke is. Het is niet zo dat we al deze gegevens van u hebben. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van het product dat u heeft afgesloten bij ons.
Print

Uitvoering Wet langdurige zorg - Zorgkantoor

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens. Dat doen wij met een reden.

 • Om de wet te kunnen uitvoeren
  • De wet langdurige zorg (Wlz) en het Besluit langdurige zorg (Blz)
  • Ook daaraan gerelateerde wet- en regelgeving

 • Om op te treden als zorgkantoor in de zin van de Wlz en Blz
  • Alleen in de regio’s waarvoor wij toestemming hebben gekregen

 • Het bevorderen van administratieve contacten tussen zorgaanbieders en het Centraal Administratiekantoor (CAK)
  • Ook de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

 • Adviseren van Wlz uitvoerders
  • Over de beoordeling van aanspraken van verzekerden
  • En over de eigen bijdrage van verzekerden
   • Of de eigen bijdrage (nog) betaald moet worden
   • Hoe de eigen bijdragen betaald is of wordt

 • Het doorgeven van gegevens aan het CAK of SVB
  • Alleen gegevens die het CAK of SVB nodig hebben voor de uitvoering van hun taak op grond van de Wlz

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?


Klanten (Wlz verzekerden)

Van klanten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres en woonplaats

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Contactgegevens
  • Ook die bedrijfsgerelateerd zijn
  • Zoals e-mail en andere correspondentie
  • Ook de inhoud daarvan

 • Het aantal contactmomenten
  • Ook hoe er contact is geweest
  • Ook opnames van telefoongesprekken

 • De persoonsgegevens die zijn vastgelegd in een (bedrijfs)dossier, documenten, databases en spreadsheets
  • Ook van personeel

 • Gespreksverslagen van interviews

   

 • Kalenderafspraken en andere outlook-items

 • De geboortedatum
  • Ook van partner en kind(eren)
  • Ook een eventuele overlijdensdatum

 • Het geslacht

   

 • Naam partner en kind(eren)

 • De aard van het product of de dienst

 • Gegevens over de lopende of verrichte transactie of dienst
  • Ook soort en hoeveelheid van de bestelde en geleverde diensten, behandelingen of producten
  • Ook looptijd en vervaldata

 • Relatie- of polisnummer

 • BSN (burgerservicenummer)
  • Dat mogen wij op grond van de wet

 • Gezondheidsgegevens

 • Gegevens uit het klanttevredenheidsonderzoek (KTO)

 • Mailcode

 • Gegevens die noodzakelijk zijn om de wet na te leven

   

 • Indicatiegegevens

 • Gegevens over handelingen op verzoek van de verzekerde
  • Bijvoorbeeld verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van gegevens

 • Gegevens over de gebeurtenis
  • Bijvoorbeeld de aard, omvang, locatie, datum, tijdstip en schade

 • Gegevens over de behandeling van de zaak of de beslechting van het geschil
  • Ook over het doen van betalingen of het innen van vorderingen
  • Ook declaratiegegevens
  • Ook een machtiging
  • Ook polisgegevens
  • Ook betaalgegevens

 

 

 

Zorgaanbieders

Van zorgaanbieders verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
  • En soortgelijke gegevens

    

 • E-mailadres

   

 • Contactmomenten via diverse media

   

 • Telefoonnummer

   

 • De geboortedatum
  • Ook van partner en kind(eren)

   

 • Het geslacht

   

 • Overeenkomstgegevens

   

 • Bedrijfsgegevens

   

 • Rekeningnummer/IBAN

   

 • Gegevens over de lopende of verrichte transactie of dienst

   

 • Bedrijfsnaam
  • Het adres van het bedrijf
  • Het Kamer van Koophandel nummer

    

 • Contactgegevens
  • Ook die bedrijfsgerelateerd zijn
  • Zoals e-mail en andere correspondentie
  • Ook de inhoud daarvan

    

 • De persoonsgegevens die zijn vastgelegd in een (bedrijfs)dossier, documenten, databases en spreadsheets
  • Ook van personeel
  • Gegevens over het doen van betalingen of het innen van vorderingen
   • Ook declaratiegegevens
   • Ook betaalgegevens

 

 

Wettelijk vertegenwoordigers van klanten

Van wettelijk vertegenwoordigers verwerken wij de volgende gegevens:

 

 • Naam, adres en woonplaats

 • E-mailadres

 • Geslacht

 • Geboortedatum klant

  • Ook partner en kind(eren)

 • Telefoonnummer

 • Kalenderafspraken en andere outlook-items

 • Contactgegevens
  • Ook die bedrijfsgerelateerd zijn
  • Zoals e-mail en andere correspondentie

 • Het aantal contactmomenten
  • Ook hoe er contact is geweest
  • Ook opnames van telefoongesprekken

 • De persoonsgegevens die zijn vastgelegd in een (bedrijfs)dossier, documenten, databases en spreadsheets
  • Ook van personeel

 

Medewerkers

Van medewerkers verwerken wij de volgende gegevens:

 • Medewerkergegevens
  • Zoals gegevens over de functie

 

Wie ontvangt de gegevens?

De ontvangers van uw gegevens (kunnen) zijn:

 • Instanties waaraan we gegevens moeten geven op grond van de wet
  • Zoals CAK, SVB, CIZ, Belastingdienst en UWV

 • De medewerkers van de Achmea Groep die met deze gegevens werken
  • Ook dochtervennootschappen
  • Ook onderdelen van de Achmea Groep en Achmea B.V.
   • Achmea B.V. is ook onderdeel van de Achmea Groep

 • Dienstverleners van Achmea
  • Zoals Incassobureaus, call-centra, mailingbureaus en IT dienstverleners

 • Zorginstellingen en zorgaanbieders

 • Onderzoeksinstituten

 • Ambtenaren die belast zijn met opsporing en vervolging

 • (zorg)verzekeraars: om te voorkomen dat zorg zowel op grond van de Wlz als de basisverzekering wordt betaald en voor de onderlinge afstemming van de op grond van de zorgverzekering en de Wlz verzekerde zorg.

 • Zorginstituut om te voorkomen dat zorg zowel op grond van de Wlz als de basisverzekering wordt betaald en om rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz en een eenduidige uitleg van aard, inhoud en omvang van het verzekerde pakket te bevorderen

 • Toezichthouders indien dit nodig is in het kader van de toezichthoudende taak

 • Andere Wlz uitvoerders of zorgkantoren

Waarom mogen wij persoonsgegevens gebruiken?

Wij mogen de persoonsgegevens gebruiken als er sprake is van een situatie die in de wet staat. De wet geeft een aantal situaties aan. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de gegevens die wij gebruiken. En waarvoor wij die gebruiken. Er moet altijd sprake zijn van tenminste 1 van deze situaties.

 • Er is toestemming voor het gebruiken van de gegevens
  • Wij hebben u dan uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • Dat kan een overeenkomst zijn tussen u en ons
  • Of om op uw verzoek iets te kunnen doen om een overeenkomst te kunnen sluiten
   • Bijvoorbeeld als u een premieberekening wilt. Of als u een verzekering wilt afsluiten. Of als wij uw schade afhandelen.

 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te gebruiken
  • Bijvoorbeeld om gegevens door te geven aan de Belastingdienst

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen
  • Bijvoorbeeld als u een ongeval heeft gehad in het buitenland. En u kunt ons niet zelf te woord staan.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van belangen
  • De belangen van ons of van een derde
   • Behalve als uw belangen zwaarder wegen

 • Het moet gaan om gerechtvaardigde belangen
  • Bijvoorbeeld
   • Administratieve doelen;
   • IT doelen;
   • Marketing;
   • Fraudebestrijding;
   • Managementinformatie;
   • Product en dienstontwikkeling.

Heeft u vragen?

In ons Privacy Statement leest u hoe u contact met ons kunt opnemen. Kijkt u daarvoor op de website van het merk waar u verzekerd bent.

 • Bijvoorbeeld over verwerkingen buiten de EU.

 • Of over verwerking van persoonsgegevens binnen ondernemingen waarvoor Achmea B.V. verantwoordelijk is
  • Is Achmea B.V. niet verantwoordelijk voor een onderneming die wel bij de Achmea Groep hoort? Ook dan kunt u ook contact met ons opnemen. Wij verwijzen u dan door naar de juiste afdeling.

 

Over Achmea

Onder de Achmea Groep vallen verschillende rechtspersonen. Ook werken sommige rechtspersonen met meerdere merken. U kent ons bijvoorbeeld van:

 • Schade- en inkomensverzekeringen

  Centraal Beheer             FBTO          Interpolis        Avero Achmea      Inshared  • Achmea Schadeverzekeringen N.V.
  • H.I Services B.V.
  • N.V. Hagelunie

 • Zorgverzekeringen

  Zilveren Kruis             FBTO          Interpolis             


     
  • Achmea Zorgverzekeringen waaronder:
   • Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen
   • Achmea Zorgverzekeringen N.V.
   • FBTO Zorgverzekeringen 
   • De Friesland Zorgverzekeraar N.V.
   • Interpolis Zorgverzekeringen N.V.

 

  • Pensioen- en Levensverzekering:
   • Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.
           
  • Bank- en bankproducten

           
   Woonfonds
   • Achmea Bank N.V.


  • Vastgoed


   Syntrus
     

   • Syntrus, waaronder:
    • Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.
    • Attens Hypotheken B.V.
    • Achmea Woninghypotheken B.V.

  • Overig


   Eurocross     

   • Achmea Reinsurance Company N.V.
   • Eurocross Assistance Netherlands B.V.