Het gebruik van persoonsgegevens door Achmea B.V.

Op deze pagina staan verwerkingen van groepsonderdelen van Achmea waarvoor Achmea B.V. de verwerkingsverantwoordelijke is. Het is niet zo dat we al deze gegevens van u hebben. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van het product dat u heeft afgesloten bij ons.
Print

Arbo- en re-integratiediensten

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens. Dat doen wij met een reden.

 • Voor re-integratie en begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden

 • Als er sprake is van ziekte of arbeidsongeschiktheid en vitaliteit

 • En dit gebaseerd is op de Wet verbetering poortwachter, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Ziektewet en ARBO wet- en regelgeving

 • Voor contract- en sociaal-medische begeleiding en bedrijfsmedische zorg
  • Ook voor wettelijke verplichtingen die hierbij horen
  • Dit zijn wettelijke taken die aan een werkgever of arbodienst zijn opgedragen

 • Voor het monitoren van gezondheid en vitaliteit van betrokkene(n)

 • Voor het berekenen, vastleggen en innen van premies
  • Ook voor financiële transacties in verband met de verkoop van producten en diensten
   • Bijvoorbeeld het overdragen van vorderingen aan derden
   • Of andere activiteiten van intern beheer

 • Voor het vastleggen van ziek- en herstelmeldingen van werknemers van klanten
  • Deze meldingen ontvangen wij via telefoon, fax en e-mail
   • Of op een andere digitale manier

 • Voor management informatie

 • Voor product- en dienstontwikkeling

 • Voor het bepalen van strategie en beleid

 • Om aan de wet te voldoen

 • Om klanten en geschillen te kunnen afhandelen

 • Voor het vastleggen en uitbetalen van vergoedingen

 • Voor het (laten) doen van een (accountants)controle
  • Ook voor controle van crediteuren en debiteuren
  • Ook voor controle van orderverwerking en verkoopondersteuning

 • Ter voorkoming en afhandeling van fraude

 • Voor het managen en ontwikkelen van applicaties

Bij elke verwerking houden wij ons aan de kader die zijn gesteld in de Handleiding Privacy Verzuimverzekeringen (2014) van het Verbond van Verzekeraars en OVAL.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?


Werknemers van klanten

Van werknemers van klanten, die gekeurd onderzocht en/of ondersteund worden, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres en woonplaats

 • E-mailadres

 • Het aantal contactmomenten
  • Ook hoe er contact is geweest

 • Het geslacht

 • De geboortedatum

 • De overlijdensdatum (indien van toepassing)
  • Ook van partner en/of kind(eren)

 • De burgerlijke staat

 • De nationaliteit

 • Of het gaat om een natuurlijk persoon of een rechtspersoon
  • Ook informatie over de rechtspersoon, als het een rechtspersoon is

 • Medewerkergegevens

 • De aard van het product of de dienst

 • Gegevens over de overeenkomst
  • Ook acceptatieuitslagen

 • Een relatie- of polisnummer

 • Een Burgerservicenummer
  • Dat mogen wij op grond van de wet

 • Gezondheidsgegevens

   

 • Oorzaak letsel

 • Gegevens over het beroep of bedrijf
  • Ook de opleiding
  • Ook het (gezins)inkomen
  • Ook de financiële situatie
  • Ook de risicobereidheid
  • Ook gegevens over de functie
  • Ook de omvang van het dienstverband
  • Ook gegevens over de arbeidsovereenkomst

 • Gegevens over de schade/het verzuim
  • Ook het schadenummer

 • Gegevens over een bijzonder strafrechtelijk of rechterlijk verbod
  • Ook gegevens over mentorschap, bewind of onder curatele stelling

 

Wie ontvangt de gegevens?

De ontvangers van uw gegevens (kunnen) zijn:

 • Overheidsinstanties

 • Alleen als dat noodzakelijk is op grond van de wet

 • Verzekeringsmaatschappijen

 • Werkgevers

 • Curatieve sector

 • Interventie sector

 • Arbo professionals
  • Ook de bedrijfsarts
  • Ook de arboverpleegkundige
  • Ook de consulent
  • Ook de medisch assistent
  • Ook de arbo adviseur

 • Medewerkers van het klant contact center (KCC)
  • Ook de teamcoördinator, leidinggevende of procesregisseur

 • Onderdelen van de Achmea Groep
  • Ook (het management van) de afdelingen
  • Alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden

 

Waarom mogen wij persoonsgegevens gebruiken?

Wij mogen de persoonsgegevens gebruiken als er sprake is van een situatie die in de wet staat. De wet geeft een aantal situaties aan. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de gegevens die wij gebruiken. En waarvoor wij die gebruiken. Er moet altijd sprake zijn van tenminste 1 van deze situaties.

 • Er is toestemming voor het gebruiken van de gegevens
  • Wij hebben u dan uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • Dat kan een overeenkomst zijn tussen u en ons
  • Of om op uw verzoek iets te kunnen doen om een overeenkomst te kunnen sluiten
   • Bijvoorbeeld als u een premieberekening wilt. Of als u een verzekering wilt afsluiten. Of als wij uw schade afhandelen.

 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te gebruiken
  • Bijvoorbeeld om gegevens door te geven aan de Belastingdienst

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen
  • Bijvoorbeeld als u een ongeval heeft gehad in het buitenland. En u kunt ons niet zelf te woord staan.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van belangen
  • De belangen van ons of van een derde
   • Behalve als uw belangen zwaarder wegen

 • Het moet gaan om gerechtvaardigde belangen
  • Bijvoorbeeld
   • Administratieve doelen;
   • IT doelen;
   • Marketing;
   • Fraudebestrijding;
   • Managementinformatie;
   • Product en dienstontwikkeling.

Heeft u vragen?

In ons Privacy Statement leest u hoe u contact met ons kunt opnemen. Kijkt u daarvoor op de website van het merk waar u verzekerd bent.

 • Bijvoorbeeld over verwerkingen buiten de EU.

 • Of over verwerking van persoonsgegevens binnen ondernemingen waarvoor Achmea B.V. verantwoordelijk is
  • Is Achmea B.V. niet verantwoordelijk voor een onderneming die wel bij de Achmea Groep hoort? Ook dan kunt u ook contact met ons opnemen. Wij verwijzen u dan door naar de juiste afdeling.

 

Over Achmea

Onder de Achmea Groep vallen verschillende rechtspersonen. Ook werken sommige rechtspersonen met meerdere merken. U kent ons bijvoorbeeld van:

 • Schade- en inkomensverzekeringen

  Centraal Beheer             FBTO          Interpolis        Avero Achmea      Inshared  • Achmea Schadeverzekeringen N.V.
  • H.I Services B.V.
  • N.V. Hagelunie

 • Zorgverzekeringen

  Zilveren Kruis             FBTO          Interpolis             


     
  • Achmea Zorgverzekeringen waaronder:
   • Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen
   • Achmea Zorgverzekeringen N.V.
   • FBTO Zorgverzekeringen 
   • De Friesland Zorgverzekeraar N.V.
   • Interpolis Zorgverzekeringen N.V.

 

  • Pensioen- en Levensverzekering:
   • Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.
           
  • Bank- en bankproducten

           
   Woonfonds
   • Achmea Bank N.V.


  • Vastgoed


   Syntrus
     

   • Syntrus, waaronder:
    • Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.
    • Attens Hypotheken B.V.
    • Achmea Woninghypotheken B.V.

  • Overig


   Eurocross     

   • Achmea Reinsurance Company N.V.
   • Eurocross Assistance Netherlands B.V.