Het gebruik van persoonsgegevens door Achmea B.V.

Op deze pagina staan verwerkingen van groepsonderdelen van Achmea waarvoor Achmea B.V. de verwerkingsverantwoordelijke is. Het is niet zo dat we al deze gegevens van u hebben. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van het product dat u heeft afgesloten bij ons.
Print

Eurocross

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens. Dat doen wij met een reden.

 • Verantwoorde uitoefening van de bedrijfsdoelstellingen van Achmea B.V. mede ten behoeve van haar dochtervennootschappen, andere onderdelen van Achmea B.V., andere onderdelen van de groep waartoe Achmea B.V. behoort en samenwerkingsverbanden.  

 • De medewerkers van Eurocross ondersteunen in het uitvoeren van hun activiteiten ten behoeve van een efficiënte en adequate dienstverlening.  

 • Het uitvoeren van hulpverlening volgens de voorwaarden van de opdrachtgevers van Eurocross.  

 • Het registreren van en beheren van de daaruit voortvloeiende gegevens.  

 • Het zorgdragen voor een correcte financiële afhandeling van de dossiers.  

 • Het onderkennen, voorkomen onderzoeken en bestrijden van gedragingen die kunnen leiden tot benadeling van Achmea B.V. en haar bedrijfsonderdelen, waaronder Eurocross en/of haar opdrachtgevers. 

 • Het verwerken van gegevens t.b.v. archiefdoeleinden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?


Hulpvragers

Van hulpvragers verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
  • En andere soortgelijke gegevens die nodig zijn voor communicatie

 • E-mailadres

 • De samenstelling van het gezin
  • De partner
  • De namen van een (of meer) kind(eren)

 • De geboortedatum
  • Ook van partner en kind(eren)
  • Ook een eventuele overlijdensdatum

 • Het geslacht

 • De nationaliteit

 • Interne nummers die Achmea gebruikt om u te herkennen.
  • Bijvoorbeeld het relatie- of polisnummer
  • En andere verzekeringsgegevens

 • Gezondheidsgegevens

 • Mailcode

 • Gegevens over de gebeurtenis waarvoor hulp wordt gevraagd
  • Bijvoorbeeld de aanleiding van de hulpvraag
  • Of de aard of de omvang van de schade
  • Of de locatie, datum of tijdstip van de gebeurtenis
  • Of de verblijfplaats en verblijfsduur van de hulpvrager(s)
  • En overige informatie die nodig is voor de hulpverlening

 • Het kenteken

 • De leasemaatschappij
  • Als de auto een leaseauto is

 

Aanverwanten van hulpvragers

Met relaties bedoelen we bijvoorbeeld familieleden maar ook hulpverleners. Van relaties verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
  • En andere soortgelijke gegevens die nodig zijn voor communicatie

 • Interne nummers die Achmea gebruikt om u te herkennen
  • Bijvoorbeeld het relatie- of polisnummer
  • En andere verzekeringsgegevens

 • Gegevens over de medewerker
  • Bijvoorbeeld gegevens uit het BIG register

 • Mailcode

 • Gegevens over de gebeurtenis waarvoor hulp wordt gevraagd
  • Bijvoorbeeld de verblijfplaats en – duur

 

Wie ontvangt de gegevens?

De ontvangers van uw gegevens (kunnen) zijn:

 • Dochtervennootschappen van Achmea B.V. en andere onderdelen van de groep waartoe Achmea B.V. behoort.  

 • Opdrachtgevers van Eurocross.  

 • Uitvoerders direct of indirect door Eurocross ingeschakeld. 

Bevindt de ontvanger zich buiten de EU?

 • Aangezien Eurocross wereldwijd werkt (we weten immers nooit waar iemand ziek wordt of hulp behoeft en inkopen is dus niet mogelijk) is het opstellen van verwerkersovereenkomsten of NDA’s met deze partijen (waarvan niet kan worden vastgesteld of er sprake is van voldoende beschermingsniveau) vrijwel onmogelijk. In de regel is het gegevensverkeer ook andersom en ontvangt Eurocross medische- en persoonsgegevens van deze suppliers (ziekenhuizen, klinieken etc..). Daarnaast heeft er medisch contact plaats tussen de medische teams en de artsen/specialisten ter plaatse. Hierbij kan er door ECA aanvullende medische informatie worden opgevraagd (bij huisarts) en verstrekt als dit in het belang is van de behandeling (voorgeschiedenis / repatriëring) van de patiënt/verzekerde. Artikel 49 lid 1 sub b en c AVG zijn van toepassing.  

 • Iron Mountain 
  Doel: Uitvoering en ondersteuning van archiefdiensten 
  Passende waarborg: Standard Contractual Clauses EU 

 

Welke externe bronnen gebruiken wij voor persoonsgegevens?

Hulpverleners. Verzekeringsmaatschappijen.

Waarom mogen wij persoonsgegevens gebruiken?

Wij mogen de persoonsgegevens gebruiken als er sprake is van een situatie die in de wet staat. De wet geeft een aantal situaties aan. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de gegevens die wij gebruiken. En waarvoor wij die gebruiken. Er moet altijd sprake zijn van tenminste 1 van deze situaties.

 • Er is toestemming voor het gebruiken van de gegevens
  • Wij hebben u dan uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • Dat kan een overeenkomst zijn tussen u en ons
  • Of om op uw verzoek iets te kunnen doen om een overeenkomst te kunnen sluiten
   • Bijvoorbeeld als u een premieberekening wilt. Of als u een verzekering wilt afsluiten. Of als wij uw schade afhandelen.

 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te gebruiken
  • Bijvoorbeeld om gegevens door te geven aan de Belastingdienst

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen
  • Bijvoorbeeld als u een ongeval heeft gehad in het buitenland. En u kunt ons niet zelf te woord staan.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van belangen
  • De belangen van ons of van een derde
   • Behalve als uw belangen zwaarder wegen

 • Het moet gaan om gerechtvaardigde belangen
  • Bijvoorbeeld
   • Administratieve doelen;
   • IT doelen;
   • Marketing;
   • Fraudebestrijding;
   • Managementinformatie;
   • Product en dienstontwikkeling.

Heeft u vragen?

In ons Privacy Statement leest u hoe u contact met ons kunt opnemen. Kijkt u daarvoor op de website van het merk waar u verzekerd bent.

 • Bijvoorbeeld over verwerkingen buiten de EU.

 • Of over verwerking van persoonsgegevens binnen ondernemingen waarvoor Achmea B.V. verantwoordelijk is
  • Is Achmea B.V. niet verantwoordelijk voor een onderneming die wel bij de Achmea Groep hoort? Ook dan kunt u ook contact met ons opnemen. Wij verwijzen u dan door naar de juiste afdeling.

 

Over Achmea

Onder de Achmea Groep vallen verschillende rechtspersonen. Ook werken sommige rechtspersonen met meerdere merken. U kent ons bijvoorbeeld van:

 • Schade- en inkomensverzekeringen

  Centraal Beheer             FBTO          Interpolis        Avero Achmea      Inshared  • Achmea Schadeverzekeringen N.V.
  • H.I Services B.V.
  • N.V. Hagelunie

 • Zorgverzekeringen

  Zilveren Kruis             FBTO          Interpolis             


     
  • Achmea Zorgverzekeringen waaronder:
   • Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen
   • Achmea Zorgverzekeringen N.V.
   • FBTO Zorgverzekeringen 
   • De Friesland Zorgverzekeraar N.V.
   • Interpolis Zorgverzekeringen N.V.

 

  • Pensioen- en Levensverzekering:
   • Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.
           
  • Bank- en bankproducten

           
   Woonfonds
   • Achmea Bank N.V.


  • Vastgoed


   Syntrus
     

   • Syntrus, waaronder:
    • Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.
    • Attens Hypotheken B.V.
    • Achmea Woninghypotheken B.V.

  • Overig


   Eurocross     

   • Achmea Reinsurance Company N.V.
   • Eurocross Assistance Netherlands B.V.