Het gebruik van persoonsgegevens door Achmea B.V.

Op deze pagina staan verwerkingen van groepsonderdelen van Achmea waarvoor Achmea B.V. de verwerkingsverantwoordelijke is. Het is niet zo dat we al deze gegevens van u hebben. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van het product dat u heeft afgesloten bij ons.
Print

Bancaire dienstverlening

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens. Dat doen wij met een reden. 

 • Producten of diensten aan te bieden 

 • Om producten en diensten te ontwikkelen 
  • Ook voor statistische analyse en wetenschappelijk onderzoek 
  • Ook voor managementinformatie 
  • Ook voor het bepalen van de algemene strategie en het beleid 

 • Producten of diensten af te sluiten 

 • Om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren 
  • Bijvoorbeeld voor het maken van offertes 
  • Bijvoorbeeld voor het geven van informatie over onze producten en diensten
    
 • Voor het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten 
  • Ook om klanten te beschermen tegen overkreditering 

 • Behoeften en voorkeuren in kaart te brengen 

 • Producten en diensten beter op de behoeften van de klant af te stemmen
   
 • Voor het beheren van de relatie met klanten  

 • Om relaties te kunnen onderhouden met zakelijke partijen  
  • Bijvoorbeeld hypotheekadviseurs, taxateurs, makelaars, notarissen, handelsinformatiebureaus 

 • Voor het verwerken van financiële transacties 
  • Bijvoorbeeld securitisaties 

 • Om betalingen te kunnen verwerken  
  • Bijvoorbeeld betaalinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten 

 • Voor marketingdoeleinden.  
  • Bijvoorbeeld klanten op het juiste moment een persoonlijk aanbod te doen 

 • Bezoek aan de website of app bij te houden 

 • Om onze risico’s in te kunnen schatten 
  • Ook uit oogpunt van kredietrisicomanagement 

 • Om te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft 
  • Door te voorkomen dat we zaken doen met criminelen of terroristen, voorkomen witwassen en tegengaan van de financiering van terrorisme (controle nationale/internationale sanctielijsten).
  • Door te zorgen dat strafbaar gedrag wordt opgespoord, bestreden en voorkomen 
  • Bijvoorbeeld door een melding te plaatsen in een (interbancair) waarschuwingssysteem bij wanbetaling of fraude 

 • Voor het doen van persoonlijk onderzoek  
  • Bijvoorbeeld met gegevens die te vinden zijn op internet 

 • Voor het uitvoeren van wetenschappelijk, statistisch en marktonderzoek 

 • Om ons aan de (fiscale) wetgeving te houden in binnen- en buitenland 
  • Ook om een accountantscontrole te kunnen (laten) doen 
  • Ook om opgaven te doen aan de Belastingdienst (=renseignering) 
  • Ook om loonheffingen af te dragen 

 • Uitvoering van bedrijfsprocessen, managementrapportages en intern management 

 • Voor het opstellen van rapportages 
  • Ook aan binnenlandse en buitenlandse toezichthouders
    
 • Sollicitatie van medewerkers te verwerken
   
 • Om klachten of geschillen te behandelen  
  • Bijvoorbeeld juridische procedures 
  • Ook met bijvoorbeeld advocaten
    
 • Voor het uitvoeren van preventief en bijzonder beheer
   
 • Om onze medewerkers te trainen, te coachen en te beoordelen
   
 • Voor het managen, beheren en ontwikkelen van IT systemen
   
 • Voor archiefdoeleinden 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?


(Potentiële) Klanten

Van klanten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Van (mogelijke) klanten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Persoonlijke gegevens

 • Naam, adres en woonplaats
  • Ook voornamen, voorletters en tussenvoegsel
  • Ook het land waar iemand woont

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer (werk, privé en/of mobiel)

 • De geboortedatum
  • Ook de geboorteplaats en het geboorteland
  • Ook een eventuele overlijdensdatum

 • Het geslacht

 • De burgerlijke staat

 • Of hij of zij ingezetene is van Nederland of van een ander land.

 • De nationaliteit

 • Het burgerservicenummer

 • TIN nummer

 • Type legitimatiebewijs
  • Ook het nummer dat staat op het legitimatiebewijs
  • Ook de vervaldatum dat staat op het legitimatiebewijs

 • De hoogst genoten opleiding

 • Of iemand niet of niet volledig beschikkingsbevoegd is
  • Bijvoorbeeld als iemand minderjarig is

 • Het klantnummer

 • Het KvK nummer

  Financiële gegevens

 • (IBAN)rekeningnummer

 • Een type machtiging

 • Gegevens over de werksituatie
  • De werkgever
  • Het beroep
  • Het type dienstverband
  • De aanvangsdatum en einddatum van het inkomen
  • Het bruto jaarsalaris
  • Het totale jaarinkomen
  • De pensioenleeftijd en het pensioeninkomen

 • Het kredietverleden (BKR)

 • Partneralimentatie

 • Belastingen

 • Overige verplichtingen

 • Overige inkomsten en schulden


  Gegevens over het onderpand

 • Type onderpand
  • Ook de status van het onderpand
  • Ook soort bouw en bouwjaar


 • Het adres van het onderpand
  • Straat, huisnummer + toevoeging, postcode, plaats en land

 • De bron aan de hand waarvan de waarde is/wordt bepaald

 • De taxatiedatum
  • Ook het bureau dat de taxatie heeft uitgevoerd

 • De waarde van het onderpand
  • Bijvoorbeeld marktwaarde, executiewaarde en WOZ waarde

 • De koop-/aanneemsom

 • De onderhoudstoestand

 • Type bewoning

 • Of er sprake is van erfpacht

 • Het energielabel

  Gegevens over de lening

 • Het notariskantoor

 • Gegevens over de adviseur

 • Eventuele garanties (NHG)

 • Het bestedingsdoel

 • De rangorde

 • De datum van het rentevoorstel

 • De datum van het bindende aanbod

 • De oorspronkelijke hoofdsom
  • Ook het restant van de hoofdsom

 • Of er een extra hypothecaire inschrijving is

 • Gegevens over het bouwdepot

 • De passeerdatum

 • Het contractnummer

 • Het leningdeelnummer

 • De aflossingsvorm

 • De ingangsdatum en einddatum

 • Gegevens over de rente
  • Ook het rentepercentage
  • Ook de rentesoort (vast/variabel)
  • Ook de rentevastperiode
  • Ook de renteherzieningsdatum

 • De risicoklasse

 • Het bedrag van de huidige maandlast

 • Eventuele zekerheden

  Gegevens over gekoppelde verzekeringen en/of rekeningen

 • Het type product

 • De aanbieder van het product

 • Het polisnummer en/of rekeningnummer

 • De ingangsdatum en einddatum

 • Het verzekerd bedrag

 • Het rendement en/of het doelkapitaal

 • De premie van de inleg

  Spaargegevens

 • Het rekeningnummer (IBAN)

 • Het tegenrekeningnummer

 • Het type rekening

 • Het spaarsaldo

 • Het rentepercentage

 • De fiscale herkomst

 • De verpanding

 • Het bedrag van de inleg

 • Het bedrag van de uitkering

   

 • Het bedrag van de inhouding

 • De openingsdatum en sluitingsdatum

  Overige gegevens

 • Of er sprake is van een natuurlijke persoon of rechtspersoon
  • Ook informatie over de rechtspersoon
  • Ook de bedrijfsnaam
  • Ook het adres van het bedrijf
  • Ook het nummer uit de Kamer van Koophandel

   

 • Interessegebieden en voorkeuren

   

 • Gezondheidsgegevens

   

 • Strafrechtelijke gegevens
 • Controle sanctielijsten

 • Gegevens uit het klanttevredenheidsonderzoek

 • Gegevens van sociale media

 • Gegevens over de financiering
  • De financieringsopzet
   • Ook eigen middelen
  • De kosten
   • Bijvoorbeeld de financieringskosten, verwerkingskosten en overige kosten
  • Het financieringsdoel


 • Afspraken die wij met iemand maken
  • Bijvoorbeeld betaalafspraken, betaalinstructies en overige afspraken en machtigingen

 • Opnames van telefoongesprekken

 • Bankafschriften

 • Een opdracht tot dienstverlening

 • Een adviesrapport

 • Een echtscheidingsconvenant

 • Een verklaring van erfrecht

   

 • Persoonsgegevens die uit de transactiegegevens blijken

 

Zakelijke relaties

Van relaties verwerken wij de volgende gegevens:

Van (zakelijke) relaties verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
  • Ook voornamen, voorletters en tussenvoegsel
  • Ook het land waar iemand woont

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer (werk, privé en/of mobiel)

 • Het geslacht

 • Of er sprake is van een natuurlijke persoon of rechtspersoon
  • Ook informatie over de rechtspersoon
  • Ook het nummer uit de Kamer van Koophandel

 • (IBAN)rekeningnummer
 • Controle sanctielijsten

Derden

Van derden verwerken wij de volgende persoonsgegevens, als dat nodig is vanuit een contractuele, wettelijke of andere verplichting:

 • Naam, adres en woonplaats
  • Ook voornamen, voorletters en tussenvoegsel
  • Ook het land waar iemand woont

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer (werk, privé en/of mobiel)

 • Het geslacht

 • De geboortedatum
  • Ook de geboorteplaats en het geboorteland
  • Ook een eventuele overlijdensdatum

 • De nationaliteit
 • Controle sanctielijsten

 • Type legitimatiebewijs
  • Ook het nummer dat staat op het legitimatiebewijs
  • Ook de vervaldatum dat staat op het legitimatiebewijs

 • Of er sprake is van een natuurlijke persoon of rechtspersoon
  • Ook informatie over de rechtspersoon
  • Ook het nummer uit de Kamer van Koophandel

 • (IBAN)rekeningnummer

Wie ontvangt de gegevens?

De ontvangers van uw gegevens (kunnen) zijn: 

 

·         Achmea groep 

·         Internal audit, Risk & Compliance Achmea B.V.  

·         Financiële instellingen 

·         Verwerkers aan wie Achmea Bank de verwerking van haar mid en back office activiteiten heeft uitbesteed zoals Quion Services B.V. en Stater N.V. 

·         Andere leveranciers en zakelijke relaties  
o   Ook outsourcingspartijen in verband met kantoorautomatisering
o   Ook cloudaanbieders 

·         Tussenpersonen  
o   Ook kredietbemiddelaars, taxateurs, makelaars, notarissen, juridisch dienstverleners 

·         Het Kadaster 

·         Waarborgfondsen zoals Stichting Waarborgfonds Eigen Woning 
o   In verband met NHG garantie 

·         Het Bureau Kredietregistratie  voor kredietwaardigheidstoetsingen (BKR) 

·         Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) 

·         Opsporingsinstanties 

·         Belastinginstanties in binnen- en buitenland 

·         (financieel) Toezichthouders  
o   Ook de Autoriteit Persoonsgegevens 

·         Banken 
o   In verband met betalingsdoeleinden 

·         Equens 
o   Voor het afwikkelen van het betalingsverkeer 

·         Deurwaarders en incassobureaus 
o   Bij een betalingsachterstand 

·         Accountants en auditors 

·         Klachtinstanties en gerechtelijke instanties 
o   Bij een geschil 
o   Ook advocaten  

·         SurePay 
o   Voor het controleren dat de tegenrekening actief is, op naam van de klant staat en of dat het een particuliere of zakelijke rekening betreft. Deze controle vindt plaats bij het openen van een rekening en het wijzigen van een tegenrekening. 

Bevindt de ontvanger zich buiten de EU?

Achmea Bank sluit alleen overeenkomsten met verwerkers in Europa en neemt in de contracten op dat gegevens alleen in de EU mogen worden verwerkt. 

 

In een enkel geval kunnen persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt. Wij zorgen er altijd voor dat doorgifte van gegevens buiten de EU voldoet aan de wet of we wijzen u erop als we geen invloed hebben. 

·        De ontvanger bevindt zich in een land dat voldoende veilig is  
o   De Europese Commissie heeft dat dan bepaald.  
o   We doen bijvoorbeeld zaken met IT leveranciers in de Verenigde Staten (VS) die onder het verdrag vallen dat de Europese Unie met de VS heeft afgesloten (het EU Privacy Shield). 

·         De ontvanger bevindt zich in een land dat niet voldoende veilig is  
o   We spreken dan ‘standaardbepalingen inzake gegevensverwerking’ af.  
o   Dat zijn bepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. Wilt u weten hoe een dergelijk contract eruit ziet? U vindt deze hier.  
o   Kunnen wij geen afspraken maken met de ontvanger? Dan doen wij geen zaken met die ontvanger of er moet een andere wettelijke uitzondering van toepassing zijn. Bijvoorbeeld uw toestemming als u zelf al afspraken heeft gemaakt met een organisatie. 

·         U maakt of heeft zelf al afspraken gemaakt met een organisatie  

·         Bijvoorbeeld als u met ons chat via WhatsApp  
o   U heeft bij het installeren van de app de gebruikersvoorwaarden van Whatsapp geaccepteerd. Daarin staat dat gegevens in het buitenland worden verwerkt. Achmea is daar niet verantwoordelijk voor. Wel wijzen we u hierop op onze website, daar waar u ook ons WhatsApp nummer vindt. 

·         Of bijvoorbeeld als er cookies worden gebruikt  
o   Altijd met uw toestemming. De gegevens worden dan doorgegeven als u de cookies van derden op een website van Achmea accepteert. 
o   Die derde partij (bijvoorbeeld Google of Facebook) kan dan zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking 
o   U leest hier meer over in het cookiestatement op de Achmea website die u bezoekt.  

Welke externe bronnen gebruiken wij voor persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens uit de volgende externe bronnen:

·         Tussenpersonen en financieel adviseurs 
o   Soms via een service provider 

·         Kadaster 

·         Bureau Kredietregistratie (BKR)  
o   Toetsen van de kredietwaardigheid 

·         Belastingdienst 

·         Taxatheek

 • Compliance check (via ABZ/CIS

·         Compliance check (via ABZ)  
o   Controle of een persoon op de (inter)nationale sanctielijst staat. De uitkomst bepaalt of wij een hypotheek verlenen of een spaarrekening openen. 

·         Experian 
o   Gegevens ophalen over betaalgedrag. Dit geeft ons inzicht in het risico op wanbetaling 
o   Gegevens ophalen om te zien of u de woning voor een ander doeleinde gebruikt dan is afgesproken. Alleen als wij daar aanleiding voor hebben.  

·         Kamer van Koophandel  
o   Het doen van customer due dilligence onderzoek 

·         Social media  
o   Het doen van customer due dilligence onderzoek en activiteiten in het kader bijzonder beheer 

·         Deurwaarders en incassobureaus  
o   Informeren over de voortgang in trajecten van bijzonder beheer 

·         Informatiebureaus 
o   In trajecten van bijzonder beheer schakelen wij een informatiebureau in als wij geen contact met u kunnen krijgen  

·         Budgetcoach  
o   Hulp bij betalingsachterstanden 

·         AMP 
o   Ondersteuning bij klantacceptatieproces waaronder identificatie en verificatie van (potentiële) klanten op locatie bij de klant

 

Waarom mogen wij persoonsgegevens gebruiken?

Wij mogen de persoonsgegevens gebruiken als er sprake is van een situatie die in de wet staat. De wet geeft een aantal situaties aan. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de gegevens die wij gebruiken. En waarvoor wij die gebruiken. Er moet altijd sprake zijn van tenminste 1 van deze situaties.

 • Er is toestemming voor het gebruiken van de gegevens
  • Wij hebben u dan uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • Dat kan een overeenkomst zijn tussen u en ons
  • Of om op uw verzoek iets te kunnen doen om een overeenkomst te kunnen sluiten
   • Bijvoorbeeld als u een premieberekening wilt. Of als u een verzekering wilt afsluiten. Of als wij uw schade afhandelen.

 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te gebruiken
  • Bijvoorbeeld om gegevens door te geven aan de Belastingdienst

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen
  • Bijvoorbeeld als u een ongeval heeft gehad in het buitenland. En u kunt ons niet zelf te woord staan.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van belangen
  • De belangen van ons of van een derde
   • Behalve als uw belangen zwaarder wegen

 • Het moet gaan om gerechtvaardigde belangen
  • Bijvoorbeeld
   • Administratieve doelen;
   • IT doelen;
   • Marketing;
   • Fraudebestrijding;
   • Managementinformatie;
   • Product en dienstontwikkeling.

Heeft u vragen?

In ons Privacy Statement leest u hoe u contact met ons kunt opnemen. Kijkt u daarvoor op de website van het merk waar u verzekerd bent.

 • Bijvoorbeeld over verwerkingen buiten de EU.

 • Of over verwerking van persoonsgegevens binnen ondernemingen waarvoor Achmea B.V. verantwoordelijk is
  • Is Achmea B.V. niet verantwoordelijk voor een onderneming die wel bij de Achmea Groep hoort? Ook dan kunt u ook contact met ons opnemen. Wij verwijzen u dan door naar de juiste afdeling.

 

Over Achmea

Onder de Achmea Groep vallen verschillende rechtspersonen. Ook werken sommige rechtspersonen met meerdere merken. U kent ons bijvoorbeeld van:

 • Schade- en inkomensverzekeringen

  Centraal Beheer             FBTO          Interpolis        Avero Achmea      Inshared



  • Achmea Schadeverzekeringen N.V.
  • H.I Services B.V.
  • N.V. Hagelunie

   

   

 • Zorgverzekeringen

  Zilveren Kruis             FBTO          Interpolis             


     
  • Achmea Zorgverzekeringen waaronder:
   • Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen
   • Achmea Zorgverzekeringen N.V.
   • FBTO Zorgverzekeringen 
   • De Friesland Zorgverzekeraar N.V.
   • Interpolis Zorgverzekeringen N.V.

 

  • Pensioen- en Levensverzekering:
   • Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.
           
  • Bank- en bankproducten

           
   Woonfonds
   • Achmea Bank N.V.


  • Vastgoed


   Syntrus
     

   • Syntrus, waaronder:
    • Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.
    • Attens Hypotheken B.V.
    • Achmea Woninghypotheken B.V.

  • Overig


   Eurocross     

   • Achmea Reinsurance Company N.V.
   • Eurocross Assistance Netherlands B.V.