Het gebruik van persoonsgegevens door Achmea B.V.

Op deze pagina staan verwerkingen van groepsonderdelen van Achmea waarvoor Achmea B.V. de verwerkingsverantwoordelijke is. Het is niet zo dat we al deze gegevens van u hebben. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van het product dat u heeft afgesloten bij ons.
Print

Effecten dienstverlening

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens. Dat doen wij met een reden.

 • Voor marketingdoeleinden

 • Om producten en diensten te ontwikkelen
  • Ook voor statistische analyse en wetenschappelijk onderzoek
  • Ook voor managementinformatie
  • Ook voor het bepalen van de algemene strategie en het beleid

 • Om onze risico’s in te kunnen schatten
  • Ook uit oogpunt van kredietrisicomanagement

 • Voor het verwerken van financiële transacties
  • Bijvoorbeeld securitisaties
   • Zoals het verhandelen van hypotheken of leningen

 • Om te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft
  • Door te voorkomen dat we zaken doen met criminelen of terroristen
  • Door te zorgen dat strafbaar gedrag wordt opgespoord, bestreden en voorkomen
   • Bijvoorbeeld door een melding te plaatsen in een (interbancair) waarschuwingssysteem bij wanbetaling of fraude

 • het voldoen aan wettelijke (fiscale) binnen- en buitenlandse verplichtingen, waaronder het melden van ongebruikelijke transacties, het voorkomen van witwassen en het tegengaan van de financiering van terrorisme tegengaan(controle nationale/internationale sanctielijsten).
 • Voor het opstellen van rapportages
  • Ook aan binnenlandse en buitenlandse toezichthouders

 • Om ons aan de (fiscale) wetgeving te houden in binnen- en buitenland
  • Ook om een accountantscontrole te kunnen (laten) doen
  • Ook om opgaven te doen aan de Belastingdienst (=renseignering)
  • Ook om loonheffingen af te dragen

 • Voor het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten
  • Ook om klanten te beschermen tegen overkreditering

 • Voor het beheren van de relatie met klanten

 • Om relaties te kunnen onderhouden met zakelijke partijen
  • Bijvoorbeeld hypotheekadviseurs, taxateurs, makelaars, notarissen, handelsinformatiebureaus

 • Om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren
  • Bijvoorbeeld voor het maken van offertes
  • Bijvoorbeeld voor het geven van informatie over onze producten en diensten

 • Om betalingen te kunnen verwerken

 • Om klachten of geschillen te behandelen
  • Bijvoorbeeld juridische procedures
   • Ook met bijvoorbeeld advocaten

 • Voor het uitvoeren van preventief en bijzonder beheer

 • Voor het doen van persoonlijk onderzoek
  • Bijvoorbeeld met gegevens die te vinden zijn op internet

 • Om onze medewerkers te trainen, te coachen en te beoordelen

 • Voor het managen, beheren en ontwikkelen van systemen IT

Welke persoonsgegevens verwerken wij?


(Potentiële) klanten

Van (mogelijke) klanten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW gegevens

 • Geboorte datum

 • Geboorte land en plaats

 • Geslacht

 • Burgerlijke staat

 • Ingezetene

 • Nationaliteit

 • Adresgegevens onderpand(en)

 • E-mailadres

 • Contactmomenten via diverse media

 • Gezinssamenstelling
  • Naam partner
  • Namen kind(eren)
  • Ook overlijdensdatum
  • Ook geboorte land en plaats

 • Natuurlijke / rechtspersoon / personenvennootschap
  • Informatie over de natuurlijke / rechtspersoon / personenvennootschap

 • Interessegebieden
  • Voorkeuren

 • Navigatiegegevens

 • Deelnemersnummer / TIN
  • Loyaliteitsnummer

 • Spaar- en redemptieaanwendingen

 • Rekeningnummer/IBAN

 • Aard product / diensten

 • Overeenkomstgegeven
  • Waarbij persoon of derde betrokken is

 • Fiscale gegevens

 • Acceptatievoorwaarden
  • Zoals restricties, clausules, looptijd/vervaldata

 • Lopende en/of verrichte transacties/diensten en additionele gegevens

 • Relatie/polisnummer

 • (Gezins)inkomen/financiële situatie/risicobereidheid
  • Salaris, overige inkomensbestanddelen, inkomensstijging, overige inkomsten
  • Soort inkomen
  • Lasten zoals kredieten alimentatie of een losse opgevoerde rekening

 • BSN

 • Gezondheidsgegevens

 • Gegevens over lidmaatschappen

 • Gegevens Klanttevredenheidsonderzoek

 • Opleiding

 • Functiegegevens

 • Omvang dienstverband
 • Mailcode

 • Status debiteur(eren)

 • Lopende verrichte transacties
  • Looptijd
  • Vervaldata

 • Social media

 • Telefoonnummer

 • Bedrijfsnaam

 • Zakelijk adres bedrijf

 • Contractnummer
  • Offertedatum
  • Passeerdatum

 • Financieringsopzet
  • Inclusief eigen middelen

 • Kosten
  • Financieringskosten
  • Verwerkingskosten
  • Overige kosten

 • Financieringsdoel
  • Hoofdsom
  • Verhoogde inschrijving
  • Aflossingsvorm
  • Looptijd
  • Rentepercentage
  • Garanties (NHG)

 • Afspraken
  • Betaalafspraken
  • Betaalinstructies
  • Machtigingen
  • Overige afspraken

 • Bouwdepot

 • Subsidie

 • Leenbedrag

 • Saldo

 • Aantal participaties

 • Kredietverleden
  • Wo (BKR gegevens)

 • Kredietprovisie

 • Afwijkende beschikkingsbevoegdheid
  • Ook minderjarigheid

 • Aflossingsbedrag

 • Onderpandcode
  • Hypotheekstelling
  • soort gebouw
  • type en soort onderpand
  • bouwjaar onderpand
  • waardering
  • bron van waardebepaling
  • gegevens derdepartijen (notarissen, taxateurs, makelaars, adviseurs, verkoper)
  • erfpacht
  • Canonverplichting
  • Status onderhoud
  • Gebruyik van het onderpand
  • Soort eigendom
  • Borgtocht
  • Hypotheeknemer
  • Energielabel
  • Koopsom

 • Opnames van met klant gevoerde telefoongesprekken

 • Afgenomen product
  • Verzekering of geblokkeerde spaarrekening

 • Verzekerd bedrag

 • Rendement/doelkapitaal

 • Premie-inleg

 • Premiedepot vergoedingspercentage

 • Verzekerde

 • Verzekeringsnemer

 • Begunstigde

 • Erfgenamen

 • Bewindvoerders

 • Paspoort/ID kaart
  • Documentnummer

 • Pensioendatum

 • Bruto last

 • Strafrechtelijke gegevens
 • Wwft gegevens
  • KVK, PEP, UBO / Controle sanctielijsten
 • Gegevens uit contacten

 • Persoonsgegevens die uit de transactiegegevens blijken

(Zakelijke) relaties

Van (zakelijke) relaties verwerken wij de volgende gegevens:

 • NAW

 • Geboorte datum

 • Geboorte land en plaats

 • Geslacht

 • Burgerlijke staat

 • Ingezetene

 • Nationaliteit

 • E-mailadres

 • Contactmomenten via diverse media

 • Gezinssamenstelling
  • Naam partner
  • Namen kind(eren)
  • Ook overlijdensdatum
  • Ook geboorte land en plaats

 • Natuurlijke / rechtspersoon / personenvennootschap
  • Informatie over de natuurlijke / rechtspersoon / personenvennootschap

 • Interessegebieden
  • Voorkeuren

 • Navigatiegegevens

 • Deelnemersnummer / TIN
  • Loyaliteitsnummer

 • Spaar- en redemptieaanwendingen

 • Rekeningnummer/IBAN

 • Aard product / diensten

 • Overeenkomstgegeven
  • Waarbij persoon of derde betrokken is

 • Fiscale gegevens

 • Acceptatievoorwaarden
  • Zoals restricties, clausules, looptijd/vervaldata

 • Lopende en/of verrichte transacties/diensten en additionele gegevens

 • Relatie/polisnummer

 • BSN

 • Gezondheidsgegevens

 • Gegevens over lidmaatschappen

 • Opleiding

 • Beroep

 • Inkomen
  • Salaris
  • Overige inkomensbestanddelen
  • Inkomensstijging
  • Overige inkomsten

 • Lasten
  • Kredieten
  • Overige lasten zoals alimentatie of een losse opgevoegde rekening

 • Lopende verrichte transactie
  • Looptijd
  • Vervaldata

 • Social media

 • Telefoonnummer

 • Bedrijfsnaam

 • Zakelijk adres bedrijf

 • Leenbedrag

 • Saldo

 • Aantal participaties

 • Contract rentepercentage

 • Kredietverleden (wo BKR gegevens)

 • Kredietprovisie

 • Afwijkende beschikkingsbevoegdheid
  • Ook minderjarigheid

 • Aflossingsbedrag

 • Onderpandcode

 • Hypotheekstelling

 • Soort gebouw

 • Soort eigendom

 • Borgtocht

 • Hypotheeknemer

 • Opnames van met klant gevoerde telefoongesprekken

 • Strafrechtelijke gegevens

 • Gegevens uit contacten

 • Persoonsgegevens die uit de transactiegegevens blijken
 • Controle Sanctielijsten

 

Derden

Van derden verwerken wij de volgende persoonsgegevens, als dat nodig is vanuit een contractuele, wettelijke of andere verplichting:

 • NAW gegevens

 • E-mail

 • Contactmomenten via diverse media

 • Geboortedatum
  • Ook van partner
  • Ook van kind(eren)
  • Ook overlijdensdatum

 • Geslacht

 • Natuurlijke persoon / rechtspersoon / personenvennootschap
  • Ook informatie hierover

 • Rekeningnummer/IBAN

 • Overeenkomstgegevens

 • Fiscale gegevens

 • Beroep

 • Social media

 • Telefoonnummer

 • Bedrijfsnaam

 • Zakelijk adres bedrijf

 • Strafrechtelijke gegevens

 • Gegevens uit contacten
 • Persoonsgegevens die uit de transactiegegevens blijken
 • Wwft gegevens
  • KVK, PEP, UBO / Controle sanctielijsten

Wie ontvangt de gegevens?

De ontvangers van uw gegevens (kunnen) zijn:

 • De Achmea Groep
  • Ook dochtervennootschappen
  • Ook onderdelen van de Achmea Groep en Achmea B.V.
   • Achmea B.V. is ook onderdeel van de Achmea Groep
  • Afdelingen binnen de Achmea Groep
   • Bijvoorbeeld de directie, Juridische Zaken, Risk & Compliance, Internal Audit

 • Financiële instellingen

 • Bedrijven waaraan Achmea Bank N.V. de verwerking van haar mid- en backoffice activiteiten heeft uitbesteed

 • Andere leveranciers en zakelijke relaties
  • Ook outsourcingspartijen in verband met kantoorautomatisering
  • Ook cloudaanbieders

 • Tussenpersonen
  • Ook kredietbemiddelaars, taxateurs, makelaars, notarissen, juridisch dienstverleners

 • Het Kadaster

 • Waarborgfondsen zoals Stichting Waarborgfonds Eigen Woning
  • In verband met NHG garantie

 • Het Bureau Kredietregistratie voor kredietwaardigheidstoetsingen (BKR)

 • Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH)

 • Opsporingsinstanties

 • Belastinginstanties in binnen- en buitenland

 • (financieel) Toezichthouders
  • Ook de Autoriteit Persoonsgegevens

 • Banken
  • In verband met betalingsdoeleinden

 • Equens
  • Voor het afwikkelen van het betalingsverkeer

 • Deurwaarders en incassobureaus
  • Bij een betalingsachterstand

 • Accountants en auditors

 • Klachtinstanties en gerechtelijke instanties
  • Bij een geschil
  • Ook advocaten

 

Bevindt de ontvanger zich buiten de EU?

Achmea Bank N.V. sluit alleen overeenkomsten met verwerkers in Europa. In de contracten met deze verwerkers staat dat gegevens alleen in de EU mogen worden verwerkt. Wij zorgen er altijd voor dat doorgifte van gegevens buiten de EU voldoet aan de wet of we wijzen u erop als we geen invloed hebben. Er zijn 3 gevallen:

 • De ontvanger bevindt zich in een land dat voldoende veilig is
  • De Europese Commissie heeft dat dan bepaald.

 • De ontvanger bevindt zich in een land dat niet voldoende veilig is
  •  We spreken dan ‘standaardbepalingen inzake gegevensverwerking’ af.
   • Dat zijn bepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. Wilt u weten hoe een dergelijk contract eruit ziet? U vindt deze hier.
  • Kunnen wij geen afspraken maken met de ontvanger? Dan doen wij geen zaken met die ontvanger of er moet een andere wettelijke uitzondering van toepassing zijn. Bijvoorbeeld uw toestemming als u zelf al afspraken heeft gemaakt met een organisatie
              
 • U maakt of heeft zelf al afspraken gemaakt met een organisatie
  • Bijvoorbeeld als u met ons chat via WhatsApp
   • U heeft bij het installeren van de app de gebruikersvoorwaarden van Whatsapp geaccepteerd. Daarin staat dat gegevens in het buitenland worden verwerkt. Achmea is daar niet verantwoordelijk voor. Wel wijzen we u hierop op onze website, daar waar u ook ons WhatsApp nummer vindt.
  • Of bijvoorbeeld als er cookies worden gebruikt
   • Altijd met uw toestemming. De gegevens worden dan doorgegeven als u de cookies van derden op een website van Achmea accepteert.
   • Die derde partij (bijvoorbeeld Google of Facebook) kan dan zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking
   • U leest hier meer over in het cookiestatement op de Achmea website die u bezoekt.

Welke externe bronnen gebruiken wij voor persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens uit de volgende externe bronnen:

 • Tussenpersonen en financieel adviseurs
  • Soms via een service provider
  • Kadaster

 • Bureau Kredietregistratie (BKR)
  • Voor het toetsen van de kredietwaardigheid

 • Belastingdienst

 • Taxatheek

 • Compliance check (via ABZ)
  • Om te controleren of een persoon op de (inter)nationale sanctielijst staat
   • De uitkomst bepaalt of wij een hypotheek verlenen of een spaarrekening openen

 • Experian
  • Om gegevens op te halen over betaalgedrag
   • Dit geeft ons inzicht in het risico op wanbetaling
  • Om te zien of u de woning voor een ander doeleinde gebruikt dan is afgesproken
   • Alleen als wij daar aanleiding voor hebben

 • Kamer van Koophandel
  • Voor het doen van customer due dilligence onderzoek

 • Social media
  • Voor het doen van customer due dilligence onderzoek
  • en activiteiten in het kader van bijzonder beheer

 • Deurwaarders en incassobureaus
  • Informeren naar de voortgang in trajecten van bijzonder beheer

 • Informatiebureaus
  • Bijvoorbeeld als er sprake is van bijzonder beheer schakelen
   • En wij kunnen geen contact met u krijgen

 • Budgetcoach

 • Hulp bij betalingsachterstanden

Waarom mogen wij persoonsgegevens gebruiken?

Wij mogen de persoonsgegevens gebruiken als er sprake is van een situatie die in de wet staat. De wet geeft een aantal situaties aan. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de gegevens die wij gebruiken. En waarvoor wij die gebruiken. Er moet altijd sprake zijn van tenminste 1 van deze situaties.

 • Er is toestemming voor het gebruiken van de gegevens
  • Wij hebben u dan uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • Dat kan een overeenkomst zijn tussen u en ons
  • Of om op uw verzoek iets te kunnen doen om een overeenkomst te kunnen sluiten
   • Bijvoorbeeld als u een premieberekening wilt. Of als u een verzekering wilt afsluiten. Of als wij uw schade afhandelen.

 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te gebruiken
  • Bijvoorbeeld om gegevens door te geven aan de Belastingdienst

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen
  • Bijvoorbeeld als u een ongeval heeft gehad in het buitenland. En u kunt ons niet zelf te woord staan.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van belangen
  • De belangen van ons of van een derde
   • Behalve als uw belangen zwaarder wegen

 • Het moet gaan om gerechtvaardigde belangen
  • Bijvoorbeeld
   • Administratieve doelen;
   • IT doelen;
   • Marketing;
   • Fraudebestrijding;
   • Managementinformatie;
   • Product en dienstontwikkeling.

Heeft u vragen?

In ons Privacy Statement leest u hoe u contact met ons kunt opnemen. Kijkt u daarvoor op de website van het merk waar u verzekerd bent.

 • Bijvoorbeeld over verwerkingen buiten de EU.

 • Of over verwerking van persoonsgegevens binnen ondernemingen waarvoor Achmea B.V. verantwoordelijk is
  • Is Achmea B.V. niet verantwoordelijk voor een onderneming die wel bij de Achmea Groep hoort? Ook dan kunt u ook contact met ons opnemen. Wij verwijzen u dan door naar de juiste afdeling.

 

Over Achmea

Onder de Achmea Groep vallen verschillende rechtspersonen. Ook werken sommige rechtspersonen met meerdere merken. U kent ons bijvoorbeeld van:

 • Schade- en inkomensverzekeringen

  Centraal Beheer             FBTO          Interpolis        Avero Achmea      Inshared  • Achmea Schadeverzekeringen N.V.
  • H.I Services B.V.
  • Hagelunie N.V.
  • Friesland Bank Assurantiën B.V.

 • Zorgverzekeringen

  Zilveren Kruis             FBTO          Interpolis              OZF


     
  • Achmea Zorgverzekeringen waaronder:
   • Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V.
   • Achmea Zorgverzekeringen N.V.
   • Agis Zorgverzekeringen N.V.
   • Agis Ziektekostenverzekeringen N.V.
   • Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V.
   • Interpolis Zorgverzekeringen N.V.
   • OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V

 

 • Pensioen- en levensverzekeringen
  • Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.
          
 • Bank- en bankproducten

          
  Woonfonds
     

  • Achmea Bank N.V.
  • Friesland Bank Assuradeuren B.V.
  • Interpolis Kredietverzekeringen N.V.


 • Vastgoed


  Syntrus
    

  • Syntrus, waaronder:
   • Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.
   • Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.
   • Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V.
   • Attens Hypotheken B.V.
   • Achmea Woninghypotheken B.V.

 • Overig


  Eurocross     

  • Achmea Reinsurance Company N.V.
  • Eurocross Assistance Netherlands B.V.